GPT-4

Teknologji

GPT-4, versioni më i fundit i ChatGPT, modeli gjuhësor i OpenAI, është një risi në teknologjinë e inteligjencës artificiale (AI) që ka revolucionarizuar mënyrën se si ne komunikojmë me makinat.

Çfarë është GPT-4?

GPT-4 është 10 herë më i avancuar se paraardhësi i tij, GPT-3.5. Ky përmirësim i mundëson modelit të kuptojë më mirë kontekstin dhe të gjenerojë përgjigje më të sakta dhe koherente.

Për më tepër, GPT-4 ka një kufi maksimal prej 25,000 fjalësh, që është një rritje e konsiderueshme nga 3,125 fjalë të versionit të mëparshëm.

GPT-4 ofron disa përmirësime në krahasim me paraardhësin e tij, disa prej të cilave përfshijnë:

  • Finesë gjuhësore

GPT-4 ka një aftësi edhe më të madhe për të kuptuar dhe gjeneruar dialekte të ndryshme dhe për t’iu përgjigjur emocioneve të shprehura në tekst.

Për shembull, GPT-4 mund të njohë dhe t’i përgjigjet me ndjeshmëri një përdoruesi që shpreh trishtim ose zhgënjim, duke e bërë ndërveprimin të ndihet më personal dhe i vërtetë.

  • Sinteza e informacionit

GPT-4 mund t’u përgjigjet pyetjeve komplekse duke sintetizuar informacione nga burime të shumta.

Për shembull, kur pyetet për një temë të caktuar, GPT-4 mund të japë një përgjigje më gjithëpërfshirëse dhe të nuancuar, duke cituar studime dhe burime të ndryshme.

Ndryshe nga paraardhësi i tij, GPT-4 tani përfshin një veçori që e lejon atë të citojë siç duhet burimet kur gjeneron tekst.

  • Kreativiteti dhe koherenca

Ndërsa GPT-3.5 mund të gjenerojë përmbajtje krijuese, GPT-4 shkon një hap më tej duke prodhuar tregime, poezi ose ese me koherencë dhe kreativitet të përmirësuar.

  • Zgjidhja komplekse e problemeve

GPT-4 demonstron një aftësi të fortë për të zgjidhur probleme komplekse matematikore dhe shkencore përtej aftësive të GPT-3.5.

GPT-4 ka përmirësuar ndjeshëm aftësinë e tij për të kuptuar dhe përpunuar koncepte komplekse matematikore dhe shkencore. 

  • Fuqia programuese

Aftësitë programuese të GPT-4 kanë pushtuar mediat sociale. Aftësia e tij për të gjeneruar kod ose për të korrigjuar kodin ekzistues në mënyrë më efikase se GPT-3.5, e kanë bërë atë një burim të vlefshëm për zhvilluesit e softuerit.

  • Kuptimi i imazhit dhe grafikës

Ndryshe nga GPT-3.5, i cili fokusohet kryesisht në tekst, GPT-4 mund të analizojë dhe komentojë imazhet dhe grafikët.

Për shembull, GPT-4 mund të përshkruajë përmbajtjen e një fotografie, të identifikojë tendencat në një grafik, apo edhe të gjenerojë tituj për imazhet, duke e bërë atë një mjet të fuqishëm për krijimin e përmbajtjes.

  • Reduktimi i përgjigjeve të papërshtatshme ose të njëanshme

GPT-4 zbaton mekanizma për të minimizuar rezultatet e padëshiruara, duke rritur kështu besueshmërinë dhe përgjegjësinë etike.

Për shembull, GPT-4 ka më pak gjasa të gjenerojë përmbajtje të njëanshme politike, fyese ose të dëmshme, duke e bërë atë një shoqërues më të besueshëm të AI sesa GPT-3.5.

searchenginejournal